Ogólne warunki zakupu

§ 1 Ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy:
  1. Paletti Profilsysteme GmbH & Co. KG, zwana dalej również Zleceniodawcą, lub
  2. ich spółek zależnych, zwanych dalej również Zleceniodawcą, z jednej strony, a Zleceniobiorcą z drugiej.
 2. Stosunki prawne pomiędzy Wykonawcą a Klientem reguluje wyłącznie niniejszy Regulamin. Odstępstwa, zmiany i uzupełnienia muszą być dokonywane w formie pisemnej. Wszelkie warunki Zleceniobiorcy, które są sprzeczne, uzupełniają lub odbiegają od niniejszych Warunków, stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy Zleceniodawca wyraźnie uzna to na piśmie. Przyjęcie dostaw i usług oraz ich zapłata nie stanowi w żadnym wypadku akceptacji warunków wykonawcy.
 3. Niniejsze Warunki Zakupu obowiązują również we wszystkich przyszłych stosunkach prawnych pomiędzy Wykonawcą a Klientem, o ile jest to wzajemna transakcja handlowa, nawet jeśli w poszczególnych przypadkach nie ma wyraźnego odniesienia do niniejszych Warunków Zakupu.

§ 2 Oferta, złożenie zamówienia

 1. Przygotowanie oferty dla klienta jest bezpłatne. Wykonawca wyraźnie zwróci uwagę Zamawiającego na wszelkie odstępstwa od dokumentów zapytania ofertowego w ofercie.
 2. Umowy dostawy zawierane są w momencie potwierdzenia przez Wykonawcę zamówienia Klienta. Odwołania dostaw, jak również ich zmiany i uzupełnienia muszą być dokonywane w formie pisemnej. O ile zostało to wyraźnie uzgodnione pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem, wymóg formy spełnia również zdalna transmisja danych.
 3. Jeżeli zleceniobiorca nie przyjmie zlecenia w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania za pomocą potwierdzenia zlecenia, zleceniodawca jest uprawniony do cofnięcia zlecenia, przy czym zleceniobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.

§ 3 Treść wykonania, realizacja, zmiany

 1. Zawartość serwisu wynika z danego indywidualnego zamówienia. Dokumenty, raporty, pomysły, szkice, modele, próbki i wszystkie inne wyniki powstałe podczas wykonywania usługi są częścią usługi umownej.
 2. Wykonawca będzie świadczył swoje usługi z najwyższą starannością zgodnie z najnowszym stanem nauki i techniki, przepisami bezpieczeństwa urzędów i stowarzyszeń branżowych, w szczególności zgodnie z przepisami certyfikacji DIN lub ISO, o ile odnoszą się one do jego części usługi, jak również z własną istniejącą wiedzą i doświadczeniem lub zdobytymi w trakcie realizacji umowy. Wykonawca gwarantuje przestrzeganie przepisów ustawowych, uzgodnionych specyfikacji technicznych i norm technicznych. specyfikacje i inne wymagania.
 3. Wykonawca przygotuje rysunki, dane i inną dokumentację zgodnie z wymaganiami, przepisami i wytycznymi Zamawiającego i jego klientów. W przypadku niejasności wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia przed rozpoczęciem prac. Dotyczy to w szczególności wykorzystywanych systemów i programów informatycznych.
 4. Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy udzieli wszelkich niezbędnych informacji o składzie przedmiotu dostawy, o ile jest to wymagane do spełnienia wymogów urzędowych oraz odpowiednio obowiązujących przepisów prawnych w Niemczech i za granicą.
 5. Dopóki Zleceniobiorca nie wypełni jeszcze w całości swoich zobowiązań, Zleceniodawca będzie miał prawo, w granicach rozsądku, żądać zmian w zamówieniu w zakresie projektu, wykonania, ilości i terminu dostawy. W tym kontekście skutki (np. dodatkowe lub obniżone koszty, terminy dostaw) zostaną uregulowane za obopólną zgodą w odpowiedni sposób.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zgłoszenia wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji dostawy/usługi oraz zaproponowania zmian, które uzna za niezbędne do spełnienia uzgodnionej specyfikacji lub wymogów prawnych.

§ 4 Terminy wykonania, opóźnienie i wyłączenie obowiązku świadczenia

 1. Uzgodnione daty i terminy są wiążące. Decydującym czynnikiem dla dotrzymania terminu dostawy lub okresu dostawy jest przekazanie całości świadczenia Klientowi zgodnie z umową. Jeżeli nie uzgodniono dostawy „wolne miejsce zamieszkania” lub „wolne miejsce użytkowania”, wykonawca udostępni świadczenie, przestrzegając zwyczajowego czasu transportu lub wysyłki.
 2. Jeśli Zleceniobiorca nie dotrzyma terminu dostawy, Zleceniodawca będzie uprawniony, według własnego uznania i bez wyznaczania dodatkowego okresu prolongaty, do żądania kolejnej dostawy, odszkodowania w miejsce świadczenia z powodu niewykonania lub wykonania niezgodnie z zobowiązaniem lub do odstąpienia od zlecenia. W przypadku opóźnienia w dostawie ustala się karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia, ograniczoną do maksymalnie 5% ustalonego wynagrodzenia. Nie ma to wpływu na dochodzenie dalszych praw. Kara za zwłokę jest potrącana z wszelkimi szkodami rzeczywiście poniesionymi i dochodzonymi w wyniku zwłoki. Prawo do żądania zapłaty kary umownej nie traci się przez bezwarunkowe przyjęcie opóźnionej dostawy.
 3. Gdy tylko okaże się, że uzgodnione terminy pośrednie lub końcowe nie zostaną dotrzymane, wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym klienta. Niniejsze ogłoszenie nie narusza ustawowych praw zleceniodawcy.

§ 5 Siła wyższa

 1. Siła wyższa, spory przemysłowe, zamieszki, środki urzędowe i inne nieprzewidywalne, nieuniknione i poważne zdarzenia powodują wzajemne zawieszenie obowiązku świadczenia przez partnerów umowy na czas trwania zakłócenia. Strony umowy są zobowiązane do niezwłocznego udzielenia niezbędnych informacji w granicach rozsądku oraz do dostosowania w dobrej wierze swoich zobowiązań do zmienionych okoliczności.
 2. W przypadku, gdy z powodu siły wyższej zobowiązania wykonawcze zostaną zawieszone na okres dłuższy niż dwa tygodnie, Klient będzie uprawniony do wypowiedzenia stosunku umownego ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku wykonawca może żądać zwrotu swoich udokumentowanych wydatków poniesionych w oparciu o kontynuację stosunku umownego do czasu zawieszenia zobowiązań umownych.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Wykonawca otrzyma uzgodnione wynagrodzenie (wynagrodzenie całkowite) za uzgodnione wyniki wykonawstwa z uwzględnieniem wszystkich swoich wydatków, np. kosztów materiałów, korzystania z obiektów, kosztów dojazdu, transportu, ubezpieczenia, opakowania bezpłatnego domicylu, ceł, podatków itp. i wystawi z tego tytułu szczegółową fakturę. Faktura na całkowite wynagrodzenie zostanie wystawiona po odbiorze kompletnego wykonania zamówienia.
 2. Jeżeli uzgodniono plan płatności, płatności dokonuje się po otrzymaniu odpowiedniej faktury częściowej zgodnie z warunkami planu płatności. terminy i raty uzgodnione w planie płatności. Przed odbiorem całości świadczenia przez Klienta lub Klienta Końcowego wszystkie płatności będą dokonywane jako płatności zaliczkowe bez uznania dotychczasowego świadczenia za wykonanie. Fakturowanie ostatniej raty następuje w każdym przypadku dopiero po odbiorze całości świadczenia. Zamawiający ma prawo do zatrzymania ostatniej raty lub maksymalnie 20% wartości zamówienia do czasu upływu okresu gwarancji, co nie uprawnia Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania. Nieistotnych wad nie bierze się pod uwagę.
 3. Faktury będą przesyłane do Klienta w trzech egzemplarzach, z podaniem numeru zamówienia, kodu zamówienia i numerów poszczególnych pozycji. W przeciwnym razie nie wyznaczają terminów płatności w ruchu.
 4. Płatności należy dokonać po otrzymaniu faktury w ciągu 14 dni roboczych z 2% rabatem lub w ciągu 90 dni kalendarzowych netto wybranym przez nas sposobem płatności. Terminy płatności są ustalane z późniejszą z poniższych opcji:
  1. Dostawa lub odbiór usługi,
  2. Otrzymanie faktury lub
  3. termin dostawy podany w zamówieniu.
 5. Jeżeli Klient dokona zapłaty przed przeniesieniem ryzyka, przeniesienie własności przedmiotu dostawy uważa się za uzgodnione, chyba że Klient zażądał i otrzymał zabezpieczenie w wysokości zapłaty.
 6. Podatek od wartości dodanej należy wykazać oddzielnie na fakturze.
 7. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich wierzytelności na osoby trzecie ani do zlecenia ich dochodzenia osobom trzecim. Jeżeli Zleceniobiorca dokona cesji swoich wierzytelności wobec Klienta na osobę trzecią bez zgody Klienta, cesja ta będzie jednak skuteczna. Klient może jednak według własnego uznania dokonać płatności na rzecz Zleceniobiorcy lub osoby trzeciej ze skutkiem zwalniającym.
 8. Płatności dokonywane przez Klienta uważa się za dokonane z chwilą ich zlecenia do zapłaty przez Klienta.
 9. Zleceniodawca jest również uprawniony do potrącenia wierzytelności wobec Zleceniobiorcy przysługujących spółkom powiązanym.
 10. W przypadku wadliwej dostawy Klientowi przysługuje prawo do proporcjonalnego wstrzymania płatności do czasu prawidłowego wykonania.

§ 7 Przepisy, narzędzia

 1. Rezerwy pozostają własnością Zamawiającego i będą przez Wykonawcę nieodpłatnie oddzielnie przechowywane, wyznaczane i zarządzane. Ich użycie jest dozwolone tylko w przypadku zlecenia bazowego. W przypadku obniżenia wartości lub utraty, wykonawca zapewni odszkodowanie i ubezpieczy się w tym celu na własny koszt. Dotyczy to również pobranego transferu materiałów związanych ze zleceniem.
 2. W przypadku przetworzenia i przekształcenia materiału, Klient staje się właścicielem nowej lub przekształconej rzeczy już w momencie jej powstania. Wykonawca będzie nieodpłatnie przechowywał nową lub przebudowaną rzecz na rzecz Zamawiającego z należytą starannością rozważnego przedsiębiorcy. Niniejszym wyklucza się zachowanie przez wykonawcę tytułu prawnego do rezultatu wykonania w jakiejkolwiek formie.
 3. Własność pomocniczych modeli, narzędzi, wzorów, form itp. (zwanych dalej „narzędziami”) niezbędnych do wykonania usługi umownej przechodzi na Klienta z chwilą ich stworzenia. Narzędzia należy więc traktować jako postanowienia klienta. Klient ma prawo, według własnego uznania, zażądać dostarczenia narzędzi lub zlecić Dostawcy ich złomowanie, nieodpłatnie dla Klienta. Złomowanie narzędzi wymaga pisemnej zgody klienta.
 4. Wykonawca oznaczy dokumenty poufne jako własność Zamawiającego i będzie je przechowywał oddzielnie. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca bez wezwania i bezzwłocznie przekaże Zleceniodawcy wszelkie poufne dokumenty i przedmioty. Prawa do zatrzymania są wyłączone.

§ 8 Podwykonawstwo

Podzlecanie zleceń osobom trzecim jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą Klienta. W przypadku naruszenia tego przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania odszkodowania w jakiejkolwiek formie.

§ 9 Przyjęcie

Jeżeli w zakres zamówienia wchodzi instalacja lub montaż przedmiotu dostawy jako usługa dodatkowa, wymagany jest formalny odbiór. Może to nastąpić dopiero po pomyślnym zakończeniu fazy testowej. W pozostałym zakresie przedmiot dostawy uważa się za odebrany po upływie 4 tygodni od rozpoczęcia użytkowania, o ile w tym czasie Zleceniodawca nie stwierdzi wad uniemożliwiających odbiór. Jeżeli świadczenie umowne Zleceniobiorcy jest włączone do całościowego świadczenia Zleceniodawcy wobec jego klienta końcowego, przyjęcie świadczenia Zleceniobiorcy nastąpi dopiero po przyjęciu całościowego świadczenia Zleceniodawcy przez klienta końcowego bez potrzeby wyraźnego oświadczenia. Płatności w żadnym wypadku nie oznaczają przyjęcia przedmiotu dostawy. Przeniesienie ryzyka następuje wraz z przyjęciem wykonania zamówienia.

§ 10 Tajność

 1. Wykonawca zobowiązuje się traktować wszystkie nieoczywiste, handlowe i techniczne szczegóły, które stają się dla niego znane w ramach stosunków handlowych, jako tajemnice handlowe i zabezpieczyć je przed nieuprawnioną kontrolą, utratą lub wykorzystaniem. Rysunki, modele, szablony, próbki i podobne elementy dostarczone przez nas lub wyprodukowane na nasz koszt pozostają własnością klienta i nie mogą być udostępniane lub przekazywane nieuprawnionym osobom trzecim bez pisemnej zgody klienta. Powielanie takich elementów jest dozwolone tylko w ramach wymogów operacyjnych i przepisów prawa autorskiego. Po zakończeniu pracy dokumenty przekazane wykonawcy zostaną przekazane klientowi bez wezwania i z zachowaniem przepisów o poufności lub zostaną bezpiecznie zniszczone w porozumieniu z klientem. Wykonawca nie będzie zatrzymywał ani przechowywał żadnych kopii, duplikatów itp. chyba, że będzie do tego zobowiązany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem dalszych praw, Zleceniodawca może żądać ich wydania, gdy tylko Zleceniobiorca naruszy swoje zobowiązania.
 2. Pracownicy i podwykonawcy mają być odpowiednio zobowiązani.
 3. O ile w zamówieniu nie zawarto innych postanowień, niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez 5 lat od dostawy i/lub wykonania.
 4. Dostawca może reklamować ten stosunek handlowy tylko za pisemną zgodą Klienta.

§ 11 Odpowiedzialność za wady

 1. Jeśli okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad materiałowych nie został uzgodniony oddzielnie, Wykonawca gwarantuje, że jego świadczenie umowne pozostanie wolne od wad przez okres 36 miesięcy od odbioru całości świadczenia przez Klienta lub jego klienta końcowego, ale w każdym przypadku nie dłużej niż 48 miesięcy od przekazania całości świadczenia Klientowi. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad materiałowych obowiązuje niezależnie od okresu eksploatacji. Wady będą zgłaszane przez Klienta bezzwłocznie po ich wykryciu w zwykłym toku działalności. W tym zakresie dostawca odstępuje od zarzutu opóźnionego zgłaszania wad. Zawiadomienie o wadzie przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wad materiałowych w odniesieniu do wadliwej części dostawy aż do całkowitego usunięcia wady. Wady prawne przedawniają się zgodnie z ustawowym terminem przedawnienia. Klient może dochodzić ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi według własnego uznania. W przypadku usunięcia wad lub dostawy zastępczej, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad wolne miejsce przeznaczenia na własny koszt lub do ponownego wykonania usługi. Ponosi on wszelkie koszty poniesione w związku z dokonaniem sprostowania lub wymiany, w tym niezbędne koszty podróży.
 2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, np. w przypadku bezpośredniego zagrożenia lub w przypadkach, w których własne obowiązki wykonawcze Klienta wymagają natychmiastowego usunięcia wad, Klient może dokonać usunięcia we własnym zakresie lub zlecić je osobom trzecim, bez wyznaczania terminu, na koszt Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy wykonawca zrealizował dostawę po wystąpieniu opóźnienia.
 3. We wszystkich innych kwestiach stosuje się dodatkowo przepisy ustawowe.

§ 12 Odpowiedzialność

 1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zleceniodawcy z roszczeniem na zasadzie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka na podstawie przepisów prawa nieobowiązującego wobec osób trzecich, Zleceniobiorca odpowiada wobec Zleceniodawcy w takim zakresie, w jakim odpowiadałby również bezpośrednio. Do wyrównania szkód pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą stosuje się odpowiednio zasady § 254 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).
 2. We wszystkich innych kwestiach Wykonawca ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 13 Prawa własności przemysłowej

 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia wynikające z naruszenia udzielonych i zarejestrowanych praw majątkowych w przypadku umownego wykorzystania dostaw i usług. Wykonawca zwolni Zamawiającego i jego klientów z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z naruszenia takich praw własności. Nie dotyczy to sytuacji, w której wykonawca pracuje zgodnie z rysunkami, modelami, danymi itp. dostarczonymi przez klienta i nie wie lub w związku z wykonywanymi przez niego usługami nie musi wiedzieć, że w ten sposób naruszane są prawa własności przemysłowej.
 2. W przypadku naruszenia, Zamawiający będzie uprawniony do uzyskania niezbędnego zezwolenia na dostawę, uruchomienie, wykorzystanie, odsprzedaż itp. przedmiotu dostawy od właściciela takich praw majątkowych na koszt Wykonawcy. Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze ze strony Klienta pozostają nienaruszone.

§ 14 Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi mieć formę pisemną. W takim przypadku klientowi w każdym przypadku przysługuje odszkodowanie zamiast zwrotu lub oddania dotychczas otrzymanych usług. Wysokość odszkodowania wynika z wartości świadczonej usługi w momencie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy.

§ 15 Inne umowy

 1. Jeżeli zleceniobiorca zaprzestanie dokonywania płatności lub jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe w stosunku do jego majątku lub zostanie złożony wniosek o sądowe lub pozasądowe postępowanie układowe, zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy. O ile nie dojdzie do odstąpienia od umowy, Klient może zatrzymać kwotę w wysokości co najmniej 0% wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń umownych do czasu upływu umownego terminu przedawnienia roszczeń z tytułu wad.
 2. Miejscem wykonania usług i dostaw w ramach danej umowy indywidualnej jest siedziba lub siedziba oddziału zamawiającego Klienta, chyba że w umowie indywidualnej określono inne miejsce wykonania.
 3. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest, o ile jest to prawnie dopuszczalne, Minden.
 4. W uzupełnieniu tych warunków obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie jednolitej konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.