Ogólne zasady i warunki

§ 1 Ważność Ogólnych Warunków Handlowych

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) obowiązują dla wszystkich obecnych i przyszłych dostaw i usług dla naszych klientów, nawet jeśli nie są one każdorazowo uzgadniane na nowo.
 2. Paletti Profilsysteme nie uznaje żadnych sprzecznych warunków zakupu lub innych warunków klienta. Niniejszym zaprzecza się kontrprzykładom klienta w odniesieniu do jego warunków handlowych i zakupu.

§ 2 Oferta.

 1. Oferty Paletti Profilsysteme bez okresu zobowiązania są niewiążące i mogą ulec zmianie.
 2. Paletti Profilsysteme zastrzega sobie prawo do dokonywania technicznych i projektowych odstępstw od opisów i informacji zawartych w katalogach, broszurach i dokumentach pisemnych, jak również do zmian w konstrukcji, modelach i materiałach w ramach postępu technicznego lub w przypadku zmian sytuacji rynkowej. Klient nie może wywodzić żadnych praw wobec Paletti Profilsysteme z tytułu zmian lub odstępstw.
 3. Paletti Profilsysteme zastrzega sobie nieograniczone prawa do eksploatacji praw majątkowych i autorskich do kosztorysów, rysunków i innych dokumentów (dalej: dokumenty). Dokumenty mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie za uprzednią zgodą Paletti Profilsysteme i muszą zostać zwrócone niezwłocznie na żądanie w przypadku rezygnacji z zamówienia.

§ 3 Warunki płatności

 1. Wszystkie ceny obowiązują w siedzibie firmy Paletti Profilsysteme.
 2. Do wszystkich podanych cen dolicza się obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.
 3. Również wbrew innym postanowieniom klienta, Paletti Profilsysteme może najpierw potrącić płatności klienta z jego najstarszym długiem. Jeżeli koszty lub odsetki zostały już poniesione, Paletti Profilsysteme może, zgodnie z § 367 ust. 1 BGB, płatności są najpierw zaliczane na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek i wreszcie na poczet należności głównej.
 4. Klient może potrącić wierzytelność Paletti Profilsysteme tylko z bezspornymi lub prawnie stwierdzonymi wierzytelnościami. Klient nie może dochodzić praw zatrzymania z innych stosunków umownych z Paletti Profilsysteme w tym stosunku umownym.
 5. Czeki lub weksle przyjmowane są wyłącznie na poczet płatności. Opłaty za dyskonta lub rachunki ponosi klient i są one płatne natychmiast.
 6. Jeżeli z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, wierzytelność zostanie uregulowana netto w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury bez jakichkolwiek potrąceń; w szczególności potrącenie rabatów lub kosztów transakcji płatniczej wymaga specjalnego pisemnego uzgodnienia.
 7. W przypadku kompletnych systemów jedna trzecia ceny zakupu jest płacona przy składaniu zamówienia, jedna trzecia przy dostawie, a pozostała płatność przy odbiorze lub najpóźniej miesiąc po dostawie.
 8. Jeżeli klient zalega z płatnościami, Paletti Profilsysteme ma prawo żądać odsetek za zwłokę w wysokości ośmiu punktów procentowych powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. Jeśli Paletti Profilsysteme jest w stanie udowodnić wyższą szkodę spowodowaną opóźnieniem, Paletti Profilsysteme jest uprawniona do dochodzenia również tego.
 9. O ile Paletti Profilsysteme jest zobowiązana na podstawie Rozporządzenia o opakowaniach do odebrania opakowań użytych do transportu, Klient ponosi koszty transportu zwrotnego użytych opakowań oraz podane koszty ich recyklingu lub – o ile jest to możliwe i celowe – koszty dodatkowo poniesione w związku z ponownym użyciem opakowań. Paletti Profilsysteme zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen.
 10. Koszty montażu, koszty napraw, koszty informacji o produkcie oraz opłaty za seminaria są płatne netto natychmiast. Jeżeli Paletti Profilsysteme przejęła prace instalacyjne, montażowe lub serwisowe i nie uzgodniono niczego przeciwnego, klient ponosi, oprócz uzgodnionego wynagrodzenia, wszystkie niezbędne koszty dodatkowe, takie jak koszty podróży, koszty transportu narzędzi i bagażu osobistego oraz diety.

§ 4 Niewywiązanie się z płatności

 1. Jeśli klient nie wywiązuje się z płatności, Paletti Profilsysteme ma prawo, bez uszczerbku dla innych praw, odebrać dostarczone towary i wykonane usługi oraz rozporządzić nimi w inny sposób.
 2. Jeśli klient zalega z płatnościami lub jeśli istnieją konkretne przesłanki o zbliżającej się niewypłacalności klienta, Paletti Profilsysteme ma prawo do wstrzymania dalszych prac nad wszystkimi zamówieniami klienta. Paletti Profilsysteme może żądać natychmiastowej zapłaty z góry wszystkich należności, w tym weksli i kwot odroczonych lub żądać odpowiednich zabezpieczeń.

§ 5 Termin dostawy

 1. Podane okresy i terminy dostaw nie są wiążące dla Paletti Profilsysteme, chyba że Paletti Profilsysteme podjęła pisemne zobowiązanie; w takim przypadku obowiązują one z zastrzeżeniem prawidłowej i terminowej dostawy do Paletti Profilsysteme. Paletti Profilsysteme nie przejmuje żadnej gwarancji za terminowy transport.
 2. Terminy dostaw rozpoczynają się wraz z wysłaniem potwierdzenia zamówienia, jednak nie przed całkowitym wyjaśnieniem wszystkich szczegółów zamówienia i dostarczeniem dokumentów, zezwoleń i dopuszczeń, które klient musi uzyskać, jak również przed otrzymaniem uzgodnionej zaliczki lub otwarciem akredytywy.

§ 6 Zachowanie tytułu

 1. Usługi i towary z tej umowy pozostają własnością Paletti Profilsysteme do momentu spełnienia wszystkich roszczeń, w tym przyszłych, z tej umowy i z całego stosunku handlowego z klientem. To zastrzeżenie własności rozciąga się również na oprogramowanie, które zostało przekazane na nośnikach danych lub przekazane online i dotyczy również wszystkich materiałów towarzyszących. Jeżeli udzielono jedynie prawa do korzystania z oprogramowania, powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do przekazanych nośników danych. Paletti Profilsysteme pozostaje właścicielem praw autorskich i wszystkich innych praw własności przemysłowej. Prawo do wykonywania kopii przysługuje wyłącznie w celu tworzenia kopii zapasowych danych. Nie wolno usuwać informacji o prawach autorskich. Przekazanie osobom trzecim wymaga zgody Paletti Profilsysteme.
 2. Klient może w ramach zwykłej działalności gospodarczej modyfikować, przetwarzać lub w inny sposób dostosowywać towary objęte zastrzeżeniem własności do swoich wymagań. Prawo to obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy klient nie jest w zwłoce i warunki licencyjne Paletti Profilsysteme nie są z tym sprzeczne. Towary objęte zastrzeżeniem własności nie mogą być przedmiotem zastawu ani cesji w drodze zabezpieczenia. Klient niniejszym ceduje na Paletti Profilsysteme w całości wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw prawnych (ubezpieczenie, delikt) w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności jako zabezpieczenie. Na żądanie Paletti Profilsysteme Klient jest zobowiązany do ujawnienia cesji osobom trzecim w celu dokonania płatności oraz do udzielenia informacji i przekazania dokumentów niezbędnych do dochodzenia praw Paletti Profilsysteme.
 3. W przypadku przetwarzania, łączenia i mieszania przez klienta towaru zastrzeżonego z innymi towarami, firmie Paletti Profilsysteme przysługuje prawo do współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości fakturowej pozostałych użytych towarów. W przypadku wygaśnięcia własności Paletti Profilsysteme na skutek połączenia lub zmieszania, Klient już teraz przenosi na Paletti Profilsysteme przysługujące mu prawa własności do nowego zapasu lub przedmiotu w zakresie wartości fakturowej towaru objętego zastrzeżeniem własności i nieodpłatnie przechowuje go w bezpiecznym miejscu dla Paletti Profilsysteme. Powstałe na mocy niniejszej umowy prawa współwłasności uważa się za towary zastrzeżone w rozumieniu § 5 numer 1.
 4. Klient wskaże własność Paletti Profilsysteme w przypadku dostępu osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem własności, w szczególności poprzez zajęcie. Paletti Profilsysteme zostanie wówczas niezwłocznie powiadomiona. Koszty sądowe, pozasądowe lub inne wynikające z takiego dostępu ponosi klient. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody.
 5. W przypadku naruszenia umowy przez klienta lub zalegania z płatnościami, Paletti Profilsysteme może odebrać towar z zastrzeżeniem własności na koszt klienta lub ewentualnie zażądać cesji roszczenia klienta o zwrot wobec osoby trzeciej. Odzyskanie lub zajęcie przez Paletti Profilsysteme towaru objętego zastrzeżeniem własności nie stanowi odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem obowiązywania bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych stanowiących inaczej.
 6. Jeśli dostarczony towar jest przetwarzany lub przekształcany przez klienta, odbywa się to dla Paletti Profilsysteme jako producenta. Nie rodzi to jednak żadnych zobowiązań dla Paletti Profilsysteme, jeśli własność lub współwłasność Klienta do przedmiotu umundurowania zostanie przeniesiona na Paletti Profilsysteme na zasadzie proporcjonalności (wartość faktury). Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał w bezpiecznym miejscu własność lub współwłasność Paletti Profilsysteme dla tej ostatniej.
 7. Jeżeli towar podlegający zastrzeżeniu własności jest zamontowany w nieruchomości lub budynku, klient niniejszym przenosi na Paletti Profilsysteme roszczenie o wynagrodzenie przysługujące mu wobec osoby trzeciej w wysokości wartości fakturowej towaru wraz z prawem do udzielenia hipoteki zabezpieczającej. Ponadto zobowiązuje się on do przeniesienia na rzecz Paletti Profilsysteme ustanowionej już hipoteki zabezpieczającej. Ponadto klient już teraz ceduje swoje roszczenie o wynagrodzenie za pracę w wysokości wartości fakturowej towarów dostarczonych przez Paletti Profilsysteme. Paletti Profilsysteme niniejszym przyjmuje już zlecenie.
 8. Jeżeli wartość istniejących dla Paletti Profilsysteme papierów wartościowych przekracza nie tylko chwilowo roszczenia o łącznie więcej niż 20%, Paletti Profilsysteme zwróci na żądanie papiery wartościowe w odpowiedniej wysokości według własnego uznania.
 9. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w celach testowych i demonstracyjnych pozostaje własnością firmy Paletti Profilsysteme. Może on być wykorzystywany przez klienta wyłącznie w ramach specjalnej umowy z Paletti Profilsysteme. Umowa ta może być ograniczona w czasie. Po upływie ograniczonego czasowo prawa do użytkowania stare części sprzętu i oprogramowania należy zwrócić Paletti Profilsysteme na koszt klienta bez wezwania.

§ 7 Dostawy

 1. Dostawę i przeniesienie ryzyka uważa się za dokonane z chwilą przekazania klientowi towaru wraz z towarzyszącymi mu materiałami lub z chwilą wykonania usługi. W przypadku wysyłki, towar przechodzi na klienta w momencie przekazania przesyłki przewoźnikowi. Jeśli wysyłka opóźni się bez winy Paletti Profilsysteme lub jeśli wysyłka stanie się niemożliwa, ryzyko przechodzi na klienta w momencie wysłania powiadomienia o gotowości do wysyłki do klienta. Paletti Profilsysteme ubezpieczy przesyłkę towarów od kradzieży, stłuczenia, transportu, szkód spowodowanych przez ogień i wodę oraz innych ryzyk podlegających ubezpieczeniu tylko na wyraźne życzenie i koszt klienta.
 2. Daty i terminy podane przez Paletti Profilsysteme są niewiążące, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Terminy dostaw obowiązują tylko w przypadku, gdy Paletti Profilsysteme sama dostarczy towar prawidłowo i na czas. Daty i terminy rozpoczynają się w dniu potwierdzenia zamówienia przez Paletti Profilsysteme i ulegają przedłużeniu, z zastrzeżeniem wszelkich praw Paletti Profilsysteme, o czas pozostawania Klienta w zwłoce z zapłatą. W ramach stosunku umownego dopuszczalne są dostawy częściowe, jeżeli odbiór nie wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami dla klienta.
 3. Nawet w przypadku wiążąco uzgodnionych terminów i dat, Paletti Profilsysteme nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie i spełnieniu świadczenia spowodowane siłą wyższą lub zdarzeniami, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę dla Paletti Profilsysteme. Dotyczy to między innymi sporów zbiorowych, zakłóceń w pracy, zamówień urzędowych, trudności z zaopatrzeniem w materiały, nawet jeśli występują one u dostawców lub poddostawców Paletti Profilsysteme. Paletti Profilsysteme jest wówczas uprawniona do przedłużenia wykonania lub dostawy o czas trwania przeszkody plus kolejny okres. rozsądny okres rozruchu. Ponadto Paletti Profilsysteme może odstąpić od umowy w całości lub w części ze względu na niespełnioną jeszcze część świadczenia. W przypadku dostaw z instalacją lub montażem przejście ryzyka następuje w dniu odbioru.
 4. Jeśli załadunek lub transport towaru opóźni się z przyczyn, za które Paletti Profilsysteme nie ponosi odpowiedzialności, Paletti Profilsysteme lub jego przedstawiciele są uprawnieni, ale nie zobowiązani, na koszt i ryzyko klienta oraz z wyłączeniem odpowiedzialności, do przechowywania towaru według własnego uznania – w razie potrzeby na wolnym powietrzu – do podjęcia wszelkich środków uznanych za odpowiednie dla zachowania towaru oraz do wystawienia faktury za dostarczony towar. W przypadku zwłoki w odbiorze Paletti Profilsysteme ma prawo do naliczenia zwyczajowych opłat za magazynowanie.
 5. Paletti Profilsysteme pozostaje w zwłoce tylko wtedy, gdy klient zażąda spełnienia świadczenia na piśmie, wyznaczając czterotygodniowy okres prolongaty. W przypadku opóźnienia klient może żądać odszkodowania za opóźnienie w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy zakończony tydzień opóźnienia. W sumie jednak odszkodowanie za opóźnienie nie może przekroczyć 5% wartości zamówienia. Dalsze roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są wykluczone, chyba że opóźnienie wynika z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania ze strony Paletti Profilsysteme.
 6. Późniejsze prośby klienta o zmiany lub uzupełnienia odpowiednio wydłużają czas dostawy.

§ 8 Gwarancja

 1. Decydujący dla umownego stanu towaru jest moment, w którym towar opuszcza miejsce prowadzenia działalności przez Paletti Profilsysteme. Przedmiot dostawy musi być sprawdzony natychmiast po otrzymaniu. Zgłoszenia wad muszą być dokonywane niezwłocznie i muszą być otrzymane przez Paletti Profilsysteme w formie pisemnej najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania. Dotyczy to w szczególności wad w stanie zewnętrznym oraz w odniesieniu do kompletności dostawy. Odbiorca musi również niezwłocznie po otrzymaniu towaru zgłosić przewoźnikowi reklamację dotyczącą ewentualnych szkód transportowych i poświadczyć to na liście przewozowym, rejestrując jednocześnie ewentualne roszczenia odszkodowawcze. Jeśli certyfikat nie zostanie uzyskany, roszczenia o odszkodowanie nie zostaną uznane.
 2. Roszczenia z tytułu wad fizycznych przedawniają się po upływie dwunastu miesięcy od dnia przejścia ryzyka. Nie dotyczy to przypadków, gdy dłuższe okresy są przewidziane przez prawo oraz w przypadku zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Paletti Profilsysteme oraz w przypadku nieuczciwego ukrycia wady.
 3. Wszystkie te części lub usługi, które w okresie przedawnienia wykażą wadę materialną, zostaną według uznania Paletti Profilsysteme najpierw bezpłatnie naprawione, dostarczone ponownie lub dostarczone, o ile przyczyna wady istniała już w momencie przejścia ryzyka. W przypadku wad oprogramowania za wystarczające świadczenie dodatkowe uznaje się również instrukcje dotyczące obejścia skutków wady.
 4. Roszczenia z tytułu wad nie przysługują w przypadku jedynie nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, w przypadku jedynie nieznacznej utraty użyteczności, w przypadku naturalnego zużycia lub w przypadku szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku wadliwej lub niedbałej obsługi, zastosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, wadliwych prac budowlanych, przepięcia, uderzenia pioruna, wpływu czynników zewnętrznych, jak również w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych zmian lub napraw oraz nieprawidłowo przeprowadzonej konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi, jak również w przypadku niemożliwych do odtworzenia błędów oprogramowania.
 5. Informacje dotyczące przedmiotu dostawy i przeznaczenia, np. dotyczące wymiarów, wagi, twardości, wartości użytkowych, temperatury itp. są jedynie opisami lub parametrami i nie stanowią gwarantowanych właściwości. Są one niewiążącymi wartościami orientacyjnymi i są uznawane za gwarantowane tylko wtedy, gdy zostały przetestowane przez klienta dla konkretnego zastosowania i odpowiadają wydanym w tym celu próbkom.
 6. Dalsze roszczenia są wykluczone. W szczególności Paletti Profilsysteme nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, za utratę zysku lub inne straty finansowe partnera umowy. W przypadku rektyfikacji Paletti Profilsysteme ponosi koszty robocizny. Wszystkie inne koszty poprawek, jak również koszty dodatkowe związane z dostawą, a w szczególności koszty transportu ewentualnych części zamiennych, ponosi klient, o ile te inne koszty nie są nieproporcjonalne do wartości. Jeśli badanie zawiadomienia o wadach wykaże, że przypadek gwarancyjny nie istnieje, Paletti Profilsysteme ma prawo żądać zwrotu wszystkich kosztów. Koszty kontroli i naprawy ponosi klient.
 7. Obowiązek gwarancyjny zakłada ponadto, że klient dostatecznie szczegółowo określi na piśmie powstałą wadę i wyznaczy Paletti Profilsysteme rozsądny termin na jej usunięcie lub dostawę zastępczą. Firma Paletti Profilsysteme musi mieć możliwość przekonania się o słuszności reklamowanej wady na miejscu lub za pośrednictwem przedstawiciela. Klient musi zapewnić Paletti Profilsysteme niezbędny czas i możliwość przeprowadzenia wszystkich napraw i dostaw zastępczych, które według jego rozsądnego uznania wydają się konieczne, a także musi udostępnić na żądanie personel pomocniczy.
 8. Tylko w pilnych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji, o których Paletti Profilsysteme musi zostać niezwłocznie poinformowana, lub jeśli Paletti Profilsysteme zwleka z usunięciem wady, klient ma prawo do usunięcia wady we własnym zakresie lub zlecenia jej usunięcia osobom trzecim oraz prawo do rozsądnego odszkodowania za poniesione koszty.
 9. O ile powyżej nie postanowiono inaczej, wyklucza się roszczenia, w szczególności z powodu wady produktu spowodowanej przez Paletti Profilsysteme, wynikające z czynów niedozwolonych, pozytywnego naruszenia umowy i culpa in contrahendo, jak również w przypadku niemożliwości i niemożności, chyba że Paletti Profilsysteme ponosi winę umyślną lub rażące zaniedbanie. Roszczenia osób uprawnionych zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
 10. W przypadku produktów osób trzecich roszczenia są wyraźnie wykluczone, w szczególności z powodu wady produktu, za którą odpowiada producent. Paletti Profilsysteme ceduje na klienta wszystkie roszczenia, które przysługują mu wobec danego producenta i/lub dostawcy.
 11. Zgodnie ze stanem wiedzy nie można całkowicie wykluczyć błędów w programach EDP. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie będą wolne od istotnych wad fabrycznych i innych wad utrudniających użytkowanie.
 12. Klient ma obowiązek zbadać dostarczony sprzęt i oprogramowanie pod kątem oczywistych wad. Oczywiste wady i znaczne, łatwo dostrzegalne uszkodzenia należy zgłosić pisemnie w ciągu jednego tygodnia od dostawy i zgłosić jako wady. Obowiązki handlowe klienta do zgłaszania wad i sprawdzania towaru nie są niniejszym ograniczone.

§ 9 Odpowiedzialność

Jeśli Paletti Profilsysteme jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania na podstawie przepisów ustawowych zgodnie z niniejszymi warunkami, odpowiedzialność w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku lekkiego zaniedbania jest ograniczona w następujący sposób: Paletti Profilsysteme ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych i jest ograniczona do typowej szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku szkód na życiu, ciele lub zdrowiu. Jeżeli szkoda zostanie pokryta z polisy ubezpieczeniowej zawartej przez Partnera Umowy, Paletti Profilsysteme odpowiada jedynie za niedogodności, które Partner Umowy poniósł w wyniku zaspokojenia roszczenia, takie jak wyższe składki ubezpieczeniowe lub niedogodności związane z odsetkami. Wyklucza się odpowiedzialność za szkody spowodowane lekkim niedbalstwem z powodu wady przedmiotu umowy. Odpowiedzialność pozostaje nienaruszona, niezależnie od winy, w przypadku podstępnego zatajenia wady, przejęcia gwarancji lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Skutki opóźnienia w dostawie określone są w § 7 ust. 5 niniejszego regulaminu.

§ 10 Przeniesienie praw

 1. Tylko za uprzednią zgodą Paletti Profilsysteme Klient może przenieść prawa wynikające z umowy na osoby trzecie.
 2. Paletti Profilsysteme jest uprawniona do przeniesienia na osoby trzecie praw przysługujących jej z tytułu umowy. Paletti Profilsysteme może zlecić wykonanie wszystkich zobowiązań osobom trzecim w ramach stosunku umownego. Klient akceptuje wówczas wykonaną usługę jako usługę firmy Paletti Profilsysteme.
 3. Zmiana partnera umowy ze strony Paletti Profilsysteme jest dopuszczalna. Jeśli zobowiązania zostały przejęte przez osobę trzecią, klient ma nadzwyczajne prawo do wypowiedzenia umowy. Z tego prawa do wypowiedzenia należy jednak skorzystać w ciągu czterech tygodni od powzięcia wiadomości o zmianie strony umowy. Po upływie tego terminu stosunek umowny z osobą trzecią jest kontynuowany.

§ 11 Inne warunki

 1. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub w związku z nim jest Minden. Paletti Profilsysteme jest również uprawniona do złożenia pozwu w miejscu prowadzenia działalności przez klienta.
 2. Nawet jeśli poszczególne postanowienia są prawnie nieważne, pozostałe części umowy pozostają wiążące, chyba że przestrzeganie umowy stanowiłoby nieuzasadnioną trudność dla jednej ze stron.
 3. Paletti Profilsysteme przechowuje dane klientów w ramach wzajemnych stosunków handlowych zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych.

§ 12 Ogólne postanowienia umowne

Nie doszło do żadnych ustnych ustaleń stron. Późniejsze uzupełnienia lub zmiany zawartych umów wymagają formy pisemnej. Wykluczone jest ustne zrzeczenie się formy pisemnej.